NavigaceProvozní řád ubytovny

Tento provozní řád je platný od 19. 5. 2010.

 1. Ubytování se řídí tímto provozním řádem.
 2. Provoz v budově je možný od 6.00 do 22.00 hod. Ve 22.00 hod. se budova uzavírá. Při příchodu i odchodu z areálu v době mezi 22.00 až 6.00 hod. je zapotřebí se ohlásit službě na vrátnici.
 3. SMOSK zajišťuje standardní úklid. K likvidaci odpadu, jenž svým charakterem přesahuje rámec běžného úklidu slouží kontejnery na provozním dvoře.
 4. Ubytovaní zodpovídají za poškození zařízení a případné další škody, které vzniknou v souvislosti s ubytováním.
 5. Veškeré závady se hlásí: Po – Čt 8.00 – 18.00, Pá 8.00 – 15.00 na dispečinku – tel. 2300, 2400. Mimo provozní dobu dispečinku volejte vrátnici – tel. 2222.
 6. Tyto telefonní linky platí i v případě požáru, závady, nebo jiné události.
 7. Společné prostory ubytovny (kuchyňka, WC, koupelna a pod.) včetně inventáře slouží i ostatním ubytovaným a není proto možné tyto prostory dlouhodobě blokovat, nebo znemožňovat jejich řádné užívání ostatním ubytovaným.
 8. Počáteční hodinou pro ubytování na pokoji je 14.00 hod. Klíče je možné vyzvednout na vrátnici, nebo na sekretariátu SMOSK - 2. patro, dveře č. 248, tel. linka 2313.
 9. Klíče od pokoje se při opouštění objektu, nebo na konci ubytování, odevzdají do vrátnice nebo do kanceláře sekretariátu SMOSK ve 2. patře, dveře č. 248.
 10. Při odchodu z ubytovny je třeba zavřít okna, vypnout elektrické spotřebiče, zkontrolovat uzavření vody a řádné uzamčení užívaného prostoru.
 11. Uvolnění pokoje a vrácení klíčů při ukončení pobytu musí být provedeno nejpozději do 11.00 hod.!
 12. V případě evakuace je zakázáno používat výtah! Ubytovaní opouštějí budovu po hlavním schodišti ven z areálu na Senovážné náměstí. 13. Dodatek provozního řádu z 19. 11. 2021
  1. Pronajímatel bude řídit provoz ubytovacího zařízení na Senovážném náměstí 23, Praha 1 dle platných nařízení vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, hygienické stanice, platného pandemického zákona a dalších zákonů a předpisů.
  2. Ubytování bude poskytováno dle zákonů a nařízení platných v danou dobu.
   • tato opatření se týkají všech ubytovaných
   • děti do 12 let věku test nepředkládají
   • použití samotestu a AG testu není možné, PCR test pouze v případě viz bod c) a d)
  3. Do doby odvolání tohoto příkazu, bude pronajímatel vyžadovat při zahájení ubytování předložení dokladu:
   1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
    1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců
   2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů
   3. osoba se započatým dvoudávkovým očkováním, s ukončeným jedno i dvoudávkovým očkováním do 14 dnů se prokáže písemným potvrzením o negativním PCR testu s platností 72 hodin.
   4. osoba ve věku 12 – 18 let a lidé nad 18 let, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou (potvrzení od lékaře o nemožnosti očkování) se prokáží potvrzením o negativním PCR testu s platností 72 hodin.
  4. V případě pozitivního testu ubytovaných ubytování nebude zahájeno, případně bude ukončeno. Ubytovací prostor bude řádně vydesinfikován, vč. použití generátoru ozónu, nebo germicidní lampy.
  5. Ubytovaní jsou povinni dodržovat všechna platná hygienická nařízení, včetně používání ochranných prostředků mimo pronajatý pokoj.
  6. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou.
  7. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 22. 11. 2021